Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre din opplevelse av våre nettsider så god som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her.

Åpenhetsloven

                                                                                                       
Selvaags arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I over 70 år har Selvaag jobbet med å sikre én av de sentrale menneskelige behovene; å ha et hjem. Det følger av verdigrunnlaget vårt at Selvaags virksomheter skal bidra positivt til samfunnet, bidra til å beskytte miljøet og verne om liv og helse. Selvaag mener videre at:

Et ansvarlig selskap forventes å påta seg større ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten enn de hensyn som er pålagt ved lov.

Selvaag AS er konsernspissen i Selvaag konsern. Selvaag er organisert i henhold til en holdingmodell, hvilket innebærer at underliggende selskaper av Selvaag AS rapporterer til egne styrer, driver virksomhet, investerer og finansieres på selvstendig grunnlag, innenfor rammer gitt av Selvaag AS.
Virksomheten i Selvaag skjer hovedsakelig i Norge (mer enn 99% av omsetningen), og er først og fremst knyttet til eiendomsinvesteringer, bolig- og byutvikling, samt tilliggende aktiviteter. Konsernet er inndelt i følgende virksomhetsområder:

virksomhetsområder

For informasjon om våre selskaper se: https://selvaag.no/vare-selskaper/

For Selvaags årsrapport se https://selvaag.no/finansiell-informasjon/

Vår forpliktelse til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Selvaags selskaper har gjennom mange år jobbet med å:

  • hindre svart arbeid og annen arbeidslivkriminalitet og
  • sikre HMS for våre ansatte

Åpenhetsloven er en bekreftelse på at dette arbeidet er viktig, den forplikter Selvaag til å:

  • utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

FNs bærekraftsmål er retningsgivende for det samlede arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Selvaag er bevisst sitt ansvar og vi vil påta oss et større ansvar for mennesker, samfunn og miljø enn det som følger av lovens minstekrav.

Arbeidet med bærekraft og sosialt ansvar i Selvaag skjer hovedsakelig i det enkelte operative datterselskap. Selvaag AS koordinerer arbeidet og følger overordnet opp arbeidet i datterselskapene (eksklusiv for børsnoterte Selvaag Bolig ASA som håndterer dette selv) gjennom eierføringer og styrearbeid. Virksomhetene i de underliggende datterselskapene er ulike, slik at både risikovurderinger og tiltak vil variere. Det konkrete arbeidet er derfor lagt til hvert enkelt selskap, hvor ansvaret er gitt til daglig leder i selskapet.

Vår risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Med åpenhetsloven følger et krav til åpenhet om våre vesentlige risikoer knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi redegjøre for våre tiltak for å redusere denne risikoen. Dette vil være et kontinuerlig arbeid i årene som følger, hvor både risiko og tiltak vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får inn fra blant annet våre ansatte, våre leverandører og våre kunder. Hvis du har informasjon om kritikkverdige forhold, så ber vi deg sende oss denne informasjonen.

Per i dag anser vi dette som våre mest sentrale risikoområder:

Anstendige arbeidsvilkår i våre leverandørkjeder

Selvaags virksomhet er hovedsakelig i Norge og våre leverandører er primært norske. Vi anerkjenner at det er risiko for brudd på anstendige arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter i våre leverandørkjeder. Dette gjelder også når vi kjøper tjenester fra store og seriøse norske leverandører.

Vi bruker i stor grad anerkjente norske entreprenører og leverandører i våre prosjekter, hvor vi anser risikoen for direkte brudd på anstendige arbeidsvilkår som lav. Imidlertid vil det være større risiko ett, to eller flere ledd nedover i leverandørkjeden. Våre sentrale entreprenører og leverandører er også omfattet av åpenhetsloven. I tråd med formålet bak loven, vil vi blant annet bruke våre leverandørers redegjørelser i vårt eget arbeid med risikovurderingene. Vi vil samarbeide med våre leverandører for å bidra til at de følger opp sine plikter til risikovurdering og tiltak knyttet til de varer og tjenester som vi kjøper.

Mer informasjon og spørsmål

Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven i Selvaag (eksklusiv Selvaag Bolig), ber vi om at dette sendes skriftlig til den enkelte selskap, se oversikt over våre selskaper her: https://selvaag.no/vare-selskaper/

Henvendelser knyttet til Selvaag Bolig ber vi om at sendes skriftlig til Kristoffer Gregersen, Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Selvaag Bolig, på følgende mailadresse kgr@selvaagbolig.no.